LEDENADMINISTRATIE SENIORENVERENIGING LOON OP ZAND

Eenieder, ouder dan 50 jaar, kan lid worden van SeniorenVereniging Loon op Zand. Dat geldt tevens voor de partner van een lid als die jonger is dan 50 jaar. Per 1 januari 2017 had de SeniorenVereniging Loon op Zand 899 leden. Momenteel bedraagt de contributie over de periode van 1 januari tot en met 31 december € 26,00. Betaling van het bedrag dient bij voorkeur te geschieden middels een af te geven machtiging tot automatische afschrijving van bank- of girorekening. Uitsluitend bij automatische afschrijving bestaat de mogelijkheid tot betaling per half jaar. Wordt men in de loop van het jaar lid dan wordt een contributie in rekening gebracht naar rato van de datum van inschrijving, met een minimum van € 10,00.

Van deze € 26,00 wordt € 11,93 afgedragen aan KBO-Brabant, die o.a. de verenigingen ondersteunt, het blad “Ons” uitgeeft dat leden ook maandelijks ontvangen en daarnaast de Kring Loon op Zand financieel ondersteunt.

 OPZEGGING LIDMAATSCHAP SENIORENVERENIGING LOON OP ZAND

Mocht u om welke reden dan ook uw lidmaatschap van KBO-Loon op Zand willen beëindigen, verzoeken wij u dit door te geven aan onze ledenadministrateur Pierre van Broekhoven, Kerkstraat 14P, 5175 BB Loon op Zand.

Door opzegging bij SeniorenVereniging Loon op Zand komt ook het lidmaatschap van KBO-Brabant te vervallen.

De ledenadministratie wordt bijgehouden door Pierre van Broekhoven, 
E-Mail adres:  ledenadministratie@kboloonopzand.nl

Financiële administratie is in handen van Wil van Heeswijk.