Doel van de Commissie Zorg:

Zij wil “zorg en aandacht”hebben voor alle leden van SeniorenVereniging Loon op Zand en wil zich speciaal richten op die leden die om welke redenen graag wat hulp zoeken voor bv. boodschappen doen of hulp bij het invullen van formulieren of …. hulp van welke aard dan ook. De commissie verzamelt alle vragen naar hulp, verwerkt deze en zorgt voor concrete hulp.

In deze commissie hebben zitting:

   * de coördinator, tevens lid van het bestuur van SeniorenVereniging Loon op Zand.
   * de contactpersonen van de  “zorg”- werkgroepen
   * een persoon voor secretariële werkzaamheden.
 

Werkwijze:

A: HET VERZAMELEN VAN VRAGEN NAAR HULP

 Alle leden kunnen hun vragen naar hulp stellen aan de commissie. Maar ervaring leert dat dat niet snel gedaan wordt. Vandaar voert de commissie actief beleid. Hiervoor zijn de volgende werkgroepen samengesteld:

Werkgroep huisbezoeken:

De leden van deze werkgroep bezoeken de 80, 85, 90, 95 en 100 jarigen van SeniorenVereniging Loon op Zand rond hun verjaardag. Op aanvraag worden ernstige zieken bezocht en ook , indien gemeld, wordt aandacht besteed aan overlijden en/of jubilea. Ze komen in gesprek met betrokkene(n) en informeren of er vragen naar hulp zijn. Als U een huisbezoek wilt, kunt U bellen met de contactpersoon van de werkgroep (zie bij namen).

Werkgroep belastingadviseurs:

Deze werkgroep helpt leden van SeniorenVereniging Loon op Zand bij het jaarlijks invullen van de aangifte van de inkomstenbelasting. Ze helpen bij de aanvraag voor huur- en/of zorgtoeslag. Er wordt in het contact ook geïnformeerd of er nog meer vraag naar hulp is. Als U hulp wilt bij het invullen van de inkomstenbelasting belt U naar de contactpersoon van de werkgroep (zie bij namen).

Werkgroep mantelzorg:

Dit is een gemeentelijke werkgroep. Ze heeft maandelijkse themabijeenkomsten. De afgevaardigde van van onze SeniorenVereniging Loon op Zand bereidt de bijeenkomsten mede voor. Ze houdt vooral contact met de mantelzorgers uit ons kerkdorp. Ze gaat na of er nog vraag is naar bepaalde hulp. Indien u ook bij de mantelzorgbijeenkomsten aanwezig wilt zijn of vragen heeft over de mantelzorg kunt u bellen met de contactpersoon van de werkgroep (zie bij namen).

De commissie zorg heeft regelmatig contact met het medisch team en het wijkteam van ons kerkdorp. Deze teams krijgen allerlei hulpvragen direct vanuit bewoners van ons dorp  of indirect vanuit het servicemeldpunt van de gemeente. De daarvoor aangestelde personen nemen contact op met de coördinator van onze commissie indien zij bij het oplossen van een hulpvraag een taak weggelegd zien voor de vrijwilligers van de Seniorenvereniging Loon op Zand.

B: HET AANSTUREN VAN CONCRETE HULP

Alle vragen om hulp van leden, van de werkgroepen, van het medisch en/of wijkteam komen terecht bij ons coördinatieadres (Guus van Es) van waaruit de hulp concreet wordt aangestuurd. Is de vraag duidelijk dan schakelt hij één van onze vrijwilligers in die contact opneemt met degene die de vraag gesteld heeft.

Deze vrijwilliger kan :
  – zelf direct hulp verlenen.
  – andere vrijwilligers inschakelen.
  – of indien de hulpvraag complexer is, de cliënt doorverwijzen naar de juiste instantie(s) waarbij de privacyregels in acht worden genomen.

Indien er hulp verleend wordt, houdt de vrijwilliger contact met de coördinator zodat hij op de hoogte blijft en eventueel de hulp kan bijsturen. In de bijeenkomsten van de commissie wordt de gegeven hulp en het proces van hulpverlening geëvalueerd.

Informatieve bijeenkomsten:

De commissie zorg organiseert per kalenderjaar een informatieve bijeenkomst voor alle leden van SeniorenVereniging Loon op Zand en/of de medewerkers in de zorg.